Career seeking now easy!!!


Îßµ‚ µøßÏV çÄ¿áKÕVAá ØÙÞϵÎÞµáK ºßÜ æÕÌíèØxáµZ

http://www.careerbright.com
æÄÞÝßWçζÜÏßæÜ ÉáJX æd¿XÁáµZ, æùØcâæÎ ÄÏÞùÞAW, §aVÕcâ ¿ßÉíØí.

http://www.youngbuzz.com
æÄÞÝßÜáÎÞÏß ÌtæMG µìYØßÜß¹í. ¯Äí æÄÞÝßÜÞÃí çºVKæÄKá µæIJÞX µøßÏV ¥æØØíæÎaí æ¿Øíxá¢.

http://www.jobsearch.about.com
æÄÞÝßW ¥çÈb×µVAÞÕÖcÎÞÏ ÕßÕøBZ. ²M¢ æùØcâæÎ ÈßVçÆÖB{ᢠ§aVÕcâ ¿ßÉíØá¢. ÉÞV¿í ææ¿¢ æÄÞÝßÜßÈáU ÕÝßµ{á¢.

http://www.workawesome.com
æÄÞÝßÜáÎÞÏß ÌtæMG Ø¢ÖÏBZAá ÎùáÉ¿ß.

http://www.livecareer.com
ÈNáæ¿ ÕßÕøBZ ÈWµßÏÞW æùØcâæÎ ÄÏÞùÞAßJøá¢. ¯Äá æÄÞÝßÜÞÃí ¥ÈáçÏÞ¼cÎÞÏæÄKá µæIJÞX µøßÏV æ¿Øíxá¢.

http://www.careerpath.com
æÄÞÝßW çζÜÏßæÜ Ø¢ÖÏBZAáU ©JøB{ÞÃí dÉÇÞÈÎÞÏᢠ¨ ææØxßÜáUÄí. ²M¢ µøßÏV ÉïÞX 溇áKÄßÈí ÈNáæ¿ ÄÞÄíÉøcBZ ¥ùßEí ØÙÞÏßAÞX ²øá µøßÏV ÉïÞÈV µbßØᢠ²øáAßÏßGáIí.

By beatsoftech

One comment on “Career seeking now easy!!!

  1. Data Entry Jobs in Singapore. You just need to have a PayPal account and a credit card or debit card – and you are done! There are a number of websites which are dedicated to Singapore-based data entry jobs. If you belong to Singapore, or if you want to do entry jobs for Singaporean employers, you can simply Google your search. Careerjet.sg and Singapore.recruit.net are few of those websites which offer raw data entry work.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s